PORTFOLIO – 梵池设计
作品集
PORTFOLIO

MEJACCI NANTONG

VILLA IN XIANLIN

BLM FOSHAN II

HEALTH VALLEY D1

HEALTH VALLEY C2

HEALTH VALLEY C1

BLM FOSHAN I

MEILI YUEFU

HEALTH VALLEY

HOUSE OF L

MEJACCI NANJING

DEGI APARTMENT

MEIBAO TANG

THE PENTHOUSE

YUANMAN REST

YUYUE NANJING

JIANGWAN APARTMENT